Privacyverklaring De Juffies.com

Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met info@dejuffies.com.

Verwerkingsverantwoordelijke
De Juffies.com, gevestigd te Amsterdam aan de Copernicusstraat 39, 1098 JD te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60776390 is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. De Juffies.com biedt bijles, huiswerkbegeleiding en trainingen.

Doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
De Juffies.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens telefonisch, per email, via de website of anderszins met ons deelt, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Onder contact gegevens verstaan wij: voor- en achternaam, telefoonnummer, emailadres. Wanneer u uw gegevens op de website met ons deelt, komen deze gegevens ook terecht op de mailserver van de hostingpartij. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens.
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de ouder(s) / verzorger(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s):
• voornaam
• achternaam
• telefoonnummers
• e-mailadressen
• adresgegevens ten behoeve van facturatie

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de leerling(e):
• voornaam
• achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• woonadres(sen)
• e-mailadres(sen)
• naam van de school waarop de leerling zit
• vakkenpakket
• rapportcijfers

Wij verwerken enkel en alleen de persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) die door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger zijn verstrekt middels het invullen van het intakeformulier tijdens het intakegesprek. Wanneer De Juffies.com foto’s van (werk van) leerlingen wilt maken en publiceren wordt toestemming gevraagd aan de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dejuffies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging
De Juffies.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Juffies.com heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
• Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben
• De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Juffies.com verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. De Juffies.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
De Juffies.com gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Rechten betrokkenen
Wij respecteren uw privacy rechten en zullen eraan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Deze rechten betreffen: verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens.
Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij De Juffies.com over u zijn vastgelegd en worden verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage doen via info@dejuffies.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aanpassen Privacy Statement
De Juffies.com behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Wijzingen zullen worden gepubliceerd op deze website. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing. Voor vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u een e-mail sturen naar: info@dejuffies.com

Contact De Juffies.com
Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met ons, hieronder vindt u onze gegevens:
De Juffies.com
Copernicusstraat 39
1098 JD Amsterdam
info@dejuffies.com